skip to Main Content

องค์กรของเราได้ให้ความช่วยเหลือเด็ก ในด้านการฟื้นฟูจิตใจ เพื่อให้พวกเขาได้มี สุขภาพจิต สุขภาพกาย และสติปัญญาที่ดี เพื่อที่พวกเขาจะสามารถพัฒนาตนเองและอยู่ร่วมในสังคมได้

พวกเราได้ทำงานเพื่อช่วยเหลือในความต้องการขั้นพื้นฐานของเด็ก คือ

  • สิทธิด้านการศึกษา
  • สิทธิในด้านสุขภาพ
  • สิทธิที่จะเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

ทำอย่างไร

  •  จัด ตั้งโครงการบ้านแห่งความหวัง  สำหรับให้เด็กทำกิจกรรมหลังเลิกเรียน และช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้พวกเขาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการทำกิจกรรมนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความดูแลอย่างใกล้ชิด เด็กที่มาร่วมกิจกรรมมีทั้งชาวพื้นราบ และกลุ่มชนชาติพันธุ์ กิจกรรมที่ทำ อาทิ เช่น ให้ความช่วยเหลือในการสอนการบ้าน  สอนทักษะชีวิต มีกิจกรรมหลากหลายตามความเหมาะสมของเด็กที่มาร่วมโครงการ ซึ่งจะเป็นการเน้น “การเรียนรู้โดยการทำกิจกรรม”  เด็กจะได้รับความรู้ในด้านสุขอนามัยเบื้องต้นด้วยเช่นกัน ทางโครงการจะมีกิจกรรมให้เด็กอาบน้ำก่อนทุกวัน และให้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการก่อนกลับบ้านด้วย
  • จัด ให้มีโครงการทุนการศึกษาเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา สูงสุดเท่าที่เด็กจะทำได้ เพราะเชื่อมั่นว่าการศึกษาจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กให้ดีขึ้นได้ใน อนาคต เด็กที่ได้รับความช่วยเหลือจะมีบัญชีธนาคารเป็นของตนเอง ในการเบิกจ่ายเงินแต่ละครั้ง มี เด็ก, ครู และผู้ปกครอง ลงลายมือชื่อร่วมกัน การที่เด็กได้รับเงินช่วยเหลือเป็นประจำทุกเดือนช่วยให้เด็กไม่ต้องเข้ายุ่ง เกี่ยวกับยาเสพติดและงานที่ผิดกฎหมายอื่นๆ
  • สนับสนุนการ เรียนด้านอาชีพสำหรับเด็กที่สนใจ เพื่อจะเป็นแรงจูงใจให้เด็กอื่นๆได้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเพื่อที่พวก เขาอยากศึกษาต่อไป
  • ให้ความรู้และคำแนะนำด้านสุขอนามัยการ เจริญพันธ์แก่ชาติพันธุ์ลาหู่ที่ อยู่ในหมู่บ้านห่างไกล  และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ รวมทั้งโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยอบรมแกนนำจากหมู่บ้านเพื่อที่จะใช้ภาษาท้องถิ่นในการให้ความรู้แก่ชาว บ้านด้วยกันเอง
  • ช่วยเหลือด้านการพัฒนาฝีมือในการผลิต สินค้าหัตถกรรมและช่วยเหลือในการ จัดจำหน่ายสินค้า เพื่อที่ชาวบ้านจะได้มีรายได้สำหรับจุนเจือครอบครัว

Copyright Kids Ark Foundation - All Rights Reserved

Back To Top