skip to Main Content

Art class - Kids Ark Foundation Early childhood education - Kids Ark Foundation Physics lesson - Kids Ark Foundation Physics lesson - Kids Ark Foundation Evening meal - Kids Ark Foundation Early childhood education - Kids Ark Foundation

มูลนิธินาวาเด็ก (Kids Ark Foundation) เป็นองค์กรที่จดทะเบียนเพื่อการกุศล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์  เริ่มก่อตั้งโดย นายอลัน กุสต๊าฟซัน และนางริต้า โฮล์ม กุสต๊าฟซัน สองสามีภรรยา ชาวสวีเดน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

เหตุอันเนื่องมาจากผลกระทบของโรคเอดส์ที่คนส่วนใหญ่คิดว่ามันสงบลงไปแล้ว นั้นแท้ที่จริงมันกำลังคุกคามชีวิตเหยื่อให้เสียชีวิตไปเหมือนใบไม้ร่วง ทิ้งผู้อยู่เบื้องหลังประสบชะตาชีวิตอย่างไร้ที่พึ่งพิงในขณะที่ชีวิตก็ยัง ต้องดำเนินต่อไป อนาคตก็พลอยดับและริบหรี่ เมื่อคิดดูให้ดีเขาเหล่านี้คือกำลังของชาติที่จะนำพา ตนเอง สังคม และประเทศชาติให้ก้าวสู่อนาคตที่ดี และลำพังรัฐฝ่ายเดียวคงไม่สามารถรับภาระอันหนักหน่วงนี้ได้ทั้งหมด

ดังนั้นจึงมีพลังจากเอกชนเข้ามาร่วมด้วยหลายๆองค์กร และในกลุ่มที่ว่านี้รวมถึงมูลนิธินาวาเด็กอยู่ด้วย ในระยะแรกได้ให้ความช่วยเหลือเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิตจากโรคเอดส์   ด้วยความร่วมมือจากคุณครูที่ให้ข้อมูลของเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเร่ง ด่วน ทำให้เราสามารถเข้าถึงเด็กเหล่านี้ได้ เป้าหมายของเราคือ ให้เด็กได้มีโอกาสได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิและในระดับ อุดมศึกษาต่อไป และเด็กได้พักอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องที่คุ้นเคยเหมือนเดิม เด็กหลายคนอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายที่มีแค่อาหารพอประทังชีวิตในแต่ละวัน เท่านั้น

มูลนิธินาวาเด็กจึงได้มีโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือให้ทุนการ ศึกษาแก่เด็กเพราะการศึกษาเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เด็กได้มีโอกาสที่จะก้าว ไปข้างหน้าโดยไม่เป็นภาระของสังคมต่อไป ทางมูลนิธิได้พยายามรับฟังความคิด เห็นและความต้องการของผู้ที่เราจะให้ความช่วยเหลือ และคิดหาโครงการที่เหมาะสมแก่พวกเขาเหล่านั้น เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือได้เกิดประโยชน์ต่อเขามากที่สุด ขณะนี้ทางมูลนิธิได้มีโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กและส่งเสริมอาชิพให้กับชาวบ้านไปด้วยพร้อมๆกัน

Copyright Kids Ark Foundation - All Rights Reserved

Back To Top